chabad zurich.gif

 

 

   Zurich            Rabbi Mendel Rosenfeld

   Zurich-Esra     Rabbi Sholom Rosenfeld